leden voor de nieuwe Raad van Toezicht Gelderse Sport Federatie ( Vervuld )

De Gelderse Sport Federatie (GSF) zoekt enthousiaste leden voor de nieuwe Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
heeft de gebruikelijke controlerende taken, maar is ook een proactieve sparringpartner voor de directeur-bestuurder,
met hart voor de professionals van de GSF.

Wie zijn wij
De GSF is een stichting, met kantoor op Papendal. Bij de GSF zetten we ons met ruim 50 professionals in om zoveel
mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. We krijgen energie van out-of-the-box ideeën voor mooie activiteiten
waarmee we iedereen in Gelderland in beweging brengen. Want als je fit en vitaal bent, heb je een gezonder en leuker
leven, daar zijn we van overtuigd. Sport en bewegen is dus ook belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke doelen,
zoals het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van integratie. Samenwerking is hierbij essentieel. Daarom
zoeken we actief de verbinding op met organisaties in en rondom Gelderland om samen te werken aan een optimaal en
uitdagend sport- en beweegklimaat. We maken plannen, onderbouwen deze en stropen daarna de mouwen op om de
activiteiten naar alle inwoners van Gelderland te brengen. Blije kinderen, fitte ouderen en sportorganisaties die zich
gesteund voelen zijn onze beloning.

Wie zoeken wij
De Raad van Toezicht heeft een belangrijke plaats in onze karavaan van energieke beweegprofessionals. De Raad van
Toezicht bestaat uit drie leden en komt (na een inwerkperiode) in de plaats van het huidige bestuur. De drie teamleden
vullen elkaar aan en hebben elk een andere achtergrond die aansluit bij de GSF: een zelfstandige, innoverende en
zelfsturende organisatie die tegelijk sterke relaties heeft met klanten als gemeenten, sportorganisaties en de provincie
Gelderland. De leden van de Raad van Toezicht hebben een positief-kritische blik, gevoel voor samenwerking en netwerken,
en belangstelling voor sport en bewegen. Daarmee houden ze de directeur-bestuurder en organisatie scherp in
de uitdaging om aan te sluiten bij de bestuurlijke cultuur. Tegelijkertijd pakken ze als creatieve disruptor zaken op een
innovatieve manier aan. Zodat de GSF kan blijven inspelen op de voortdurend veranderende samenleving en onverwachte
gebeurtenissen, zoals de huidige pandemie. De leden van de Raad van Toezicht hoeven niet gevestigd te zijn in Gelderland,
affiniteit met Gelderse organisaties of initiatieven is wel een vereiste. Leden van de Raad van Toezicht worden steeds
benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De maximale zittingstermijn is zes jaar.

Taken van de Raad van Toezicht
De directeur-bestuurder bestuurt de GSF. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de
directeur-bestuurder en de ontwikkeling van het beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de
algemene gang van zaken binnen de GSF en de aan haar gelieerde organisatie en organisatieonderdelen. Het gaat om
de volgende taken:
• het zorgdragen voor een goed functionerende directeur-bestuurder
• het uitvoeren van de werkgeversrol
(door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de directeur-bestuurder);
• het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
• toezicht houden op:
– de realisatie van de doelstellingen van de GSF;
– de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de GSF;
– de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
– de financiële verslaglegging;
– de naleving van wet- en regelgeving;
– het als GSF op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een
bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid;
• het (proactief) functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
• het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder en het goedkeuren
van besluiten van de directeur-bestuurder die dat statutair of reglementair behoeven;
Gelderse Sport Federatie | juni 2021 1
• het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht,
de directeur-bestuurder en bij de externe accountant in relatie tot de GSF;
• het benoemen van de externe accountant van de GSF;
• de corporate governancestructuur van de GSF en de van toepassing zijnde Code Goed Sportbestuur.

De plaats en houding van de Raad van Toezicht
• De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen,
tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde doelstellingen;
• De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van medewerkers via
de daartoe ingestelde medezeggenschapsgremia;
• De Raad van Toezicht heeft een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening
met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder en stemt deze af met de directeur-bestuurder;
• De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde
waarde voor de organisatie.

Overige kwaliteiten van leden van de Raad van Toezicht
• De leden zijn in staat om met de door de directeur-bestuurder verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te
krijgen in wat er speelt in en rondom de GSF en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een
oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met
dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader
van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de GSF worden gesteld;
• De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor
genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen;
• De leden van de Raad van Toezicht houden zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waarin de
GSF werkzaam is;
• De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht te houden en besturen van elkaar te scheiden.

Raad van Toezicht als team
De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband. Zij maken gebruik van elkaars kennis en
kunde, en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat. Als team beschikt de Raad van Toezicht over de volgende
deskundigheid:
• bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, of in staat zijn op bestuurlijk en strategisch niveau te denken;
• een uitstekend gevoel voor een maatschappelijk organisatie als de GSF en de politieke en maatschappelijke context;
• inhoudelijke kennis van de sport- en beweegwereld of daaraan gelieerde onderwerpen als zorg, onderwijs of
innovatie;
• één lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met financiën. De raad heeft in zijn geheel inhoudelijk brede kennis
en ervaring op het vlak van financiën, om kritisch toezicht te kunnen houden op de opzet en werking van interne
risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Dat betekent ook het vermogen de
financiële gegevens te kunnen interpreteren en te doorgronden en inzicht te hebben in de strategische implicaties
voor de langere termijn;
• ervaring in het bedrijfsleven;
• ervaring in of met (semi-)publieke organisaties;
• goede communicatieve vaardigheden; als adviseur richting directeur-bestuurder en indien nodig extern;
• de Raad van Toezicht reflecteert minimaal één keer per jaar op het eigen functioneren.

 

Onafhankelijkheid en integriteit
De leden van de Raad van Toezicht nemen een onafhankelijke houding. Zij voeren hun werkzaamheden integer en
met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden
met collega-toezichthouders, bestuurders, directeur-bestuurder en stafleden, medewerkers, of belangrijke externe
belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengeling zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen
onbevangen opereren ten opzichte van de directeur-bestuurder en collega-toezichthouders en ten opzichte van zaken
die spelen bij de GSF.

De voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden, is voor de directeur-bestuurder en
eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter heeft dan ook:
• natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
• inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder
en de interactie die daarvoor nodig is;
• vaardigheden en de uitstraling om het belang van de GSF extern te vertegenwoordigen.

Evenwichtige en diverse samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor
geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt ook gekeken naar een goede
diversiteit in maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (o.a. sportinhoudelijke, financiële,
economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden).

Beschikbaarheid
Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Er zijn ten minste vier vergaderingen per jaar.
Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen, c.q. commissievergaderingen van de
Raad van Toezicht bij te wonen.

Code
Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Governancecode (code Goed Sportbestuur NOC*NSF ) en handelen daar naar.

Reis-/onkostenvergoeding
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt een gepaste onkostenvergoeding van maximaal
de jaarlijks vastgestelde vrijwilligersvergoeding (2021 vastgesteld op maximaal € 1.800,- per jaar).

Deel Vacature
Solliciteer via LinkedIn

Solliciteer direct