Artikel 1:

Definities

1.1. Deze Algemene en Bijzondere voorwaarden verstaan onder:

A. Interjurco B.V.: de rechtspersoon die handelt onder de naam Jurgens – Partners.

B. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met Jurgens – Partners een overeenkomst aangaat.

Artikel 2:

Algemeen

2.1. Overeenkomsten worden door Jurgens – Partners uitsluitend aangegaan onder de Algemene en Bijzondere voorwaarden van Jurgens – Partners en op basis van een schriftelijk bevestigde, duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te verlenen diensten, eventueel aangevuld met een tussen partijen schriftelijk vastgelegde functie- en taakomschrijving.

Van deze Algemene en Bijzondere voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Jurgens – Partners schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. Algemene en Bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever waarnaar de opdrachtgever op welke manier dan ook verwijst, worden – tenzij deze voorwaarden door Jurgens – Partners schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd – door de voorwaarden van Jurgens – Partners terzijde gesteld.

2.2. Met het sluiten van een overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daarnaar in een contract en/of bijlage specifiek wordt verwezen.

2.3. De uit een overeenkomst tussen Jurgens – Partners en de opdrachtgever voortvloeiende dienstverlening en/of rechtenverlening dient in Nederland te worden uitgevoerd en geldt slechts voor Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4. De partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 3:

Tussentijdse beëindiging

3.1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Jurgens – Partners, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgevers, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met Jurgens – Partners te voldoen, ontstaat voor Jurgens – Partners het volgende recht. In dat geval heeft Jurgens – Partners onvoorwaardelijk het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever te beëindigen, en tevens haar dienstverlening te beëindigen.

3.2. Zodanige beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van enige door hem verrichte prestatie.

3.3. De opdrachtgever verleent aan Jurgens – Partners het recht om in het voorkomende geval het terrein en de gebouwen van de opdrachtgever te betreden voor het verwijderen, terugnemen of beëindigen van de in artikel 3 lid 1 bedoelde dienstverlening.

3.4. Alle kosten van zodanig verwijderen, terugnemen of beëindigen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4:

Dienstverleningstermijn

4.1. In de overeenkomsten genoemde dienstverleningstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zo veel mogelijk door Jurgens – Partners in acht worden genomen.

Vervolg artikel 4 Dienstverleningstermijn

4.2. Bij dreigende overschrijding van een dienstverleningstermijn zal Jurgens – Partners met de opdrachtgever in overleg treden.

4.3. Overschrijding van dienstverleningtermijnen door welke oorzaak dan ook, geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting jegens Jurgens – Partners.

Artikel 5:

Tarieven en honoraria

5.1. Alle in overeenkomsten tussen Jurgens – Partners en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honoraria.

5.2. De tarieven en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst. Alle in aanvulling daarop door Jurgens – Partners verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de tarieven en/of honoraria zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.

5.3. Aanbiedingen of prijsopgaven binden Jurgens – Partners niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief BTW.

5.4. Alle in overeenkomsten genoemde tarieven en/of honoraria zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden, indien dit uit de factuur blijkt.

Artikel 6:

Betaling

6.1. Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door Jurgens – Partners opgegeven bank- of girorekening ten name van Jurgens – Partners. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

6.2. Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk aan Jurgens – Partners te worden kenbaar gemaakt. Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening of klachten met betrekking tot enige prestatie van Jurgens – Partners schorten de in artikel 6 lid 1 gestelde betalingsverplichting nimmer op.

6.3. Indien opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld hij is gedaan, heeft Jurgens – Partners onherroepelijk het recht de door opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door Jurgens – Partners gewenst geachte schuld van opdrachtgever aan Jurgens – Partners.

6.4. Indien de opdrachtgever de door Jurgens – Partners gezonden nota niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever per factuurdatum aan Jurgens – Partners over het factuurbedrag rente verschuldigd tegen een percentage gelijk aan dat van het promessedisconto plus 4 %, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

6.5. Indien de opdrachtgever jegens Jurgens – Partners zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door Jurgens – Partners ter zake in of buiten rechte gemaakte en/of te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van €350,00.

6.6. Alle rekeningen dienen door de opdrachtgever zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan.

Artikel 7:

Aansprakelijkheid

7.1. Behalve indien en voor zover in deze Algemene of toepasselijke Bijzondere voorwaarden is bepaald, zijn Jurgens – Partners en/of zijn personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

Vervolg artikel 7 Aansprakelijkheid

7.2. Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever aanvaardt Jurgens – Partners slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van Jurgens – Partners.

7.3. De opdrachtgever vrijwaart Jurgens – Partners en/of zijn personeelsleden van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Jurgens – Partners en/of zijn personeelsleden de in deze Algemene voorwaarden of in de toepasselijke Bijzondere voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

7.4. De aansprakelijkheid van Jurgens – Partners is uit welken hoofde dan ook per opdracht dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.

Artikel 8:

Geschillen

8.1. Alle geschillen die tussen Jurgens – Partners en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst waaronder begrepen de geschillen die door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen, onverminderd de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding uit te lokken, voor zover rechtens mogelijk door Jurgens – Partners worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter te Arnhem.

8.2. Indien de opdrachtgever een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij dit schriftelijk en met omschrijving van het geschil aan Jurgens – Partners moeten mededelen.

8.3. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil ter zake of naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen, vervalt voor de opdrachtgever na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 9:

Toepasselijk recht

9.1. Overeenkomsten tussen Jurgens – Partners en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

BIJZONDERE VOORWAARDEN Deel 1

Deel 1 van de Bijzondere voorwaarden is van toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers in dienst van Jurgens – Partners aan de opdrachtgever(s) voor het ten behoeve van deze opdrachtgever(s) verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van diezelfde opdrachtgever(s).

Artikel 1:

Definitie

A. Detacheringmedewerker: een werknemer in dienst van Jurgens – Partners die ter beschikking wordt gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht,

B. Werknemer: detacheringmedewerker,

C. Werkuren: uren waarop de arbeid door de werknemer (normaal gesproken) wordt verricht.

Artikel 2:

Aansprakelijkheid

1.2.1. Alle aanbiedingen en dienstverleningen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat:
Jurgens – Partners direct nog indirect enigerlei aansprakelijkheid zal dragen voor het gedrag van door zijn ter beschikking gestelde werknemers, vertoond jegens derden of de opdrachtgever en/of personen in dienst of werkzaam bij of voor de opdrachtgever. Onder gedrag wordt mede verstaan het leveren van ondeugdelijk werk en/of het aangaan van eventuele verbintenissen door de werknemer.

1.2.2. De opdrachtgever is jegens Jurgens – Partners verplicht de werkplek, gereedschappen en werktuigen waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de werknemer van Jurgens – Partners tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed is beschermd.

De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, luidend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft overeenkomstig het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van dat artikel, aansprakelijk is voor de schade die de persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

1.2.3. De opdrachtgever is jegens Jurgens – Partners tevens verplicht om aan Jurgens – Partners – en ook aan de ter beschikking te stellen werknemer indien Jurgens – Partners daartoe de wens te kennen geeft – tijdig voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verschaffen over de verlangde beroepskwalificatie, alsmede aan Jurgens – Partners een document te verstrekken, waarin de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats staan vermeld.

1.2.4. Voorts is de opdrachtgever verplicht in geval van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval ervoor zorg te dragen dat ter zake een rapport wordt opgemaakt. Hierin wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.

1.2.5. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, is hij jegens de werknemer van Jurgens – Partners gehouden tot vergoeding van de schade die laatstgenoemde dientengevolge bij de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden, tenzij de opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan worden geweten.

1.2.6. De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer lijdt doordat een aan de werknemer toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of tenietgegaan.

1.2.7. De opdrachtgever is jegens Jurgens – Partners gehouden alle verplichtingen als bedoeld in de vorige leden onverkort na te komen en vrijwaart Jurgens – Partners te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Jurgens – Partners geldend gemaakt inzake de niet-nakoming van enig hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vordering)rechten van Jurgens – Partners jegens de opdrachtgever.

1.2.8. De opdrachtgever is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 3:

Opzegging opdracht

1.3.1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid 2.

1.3.2. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of bepaalbare tijd.

1.3.3. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

1.3.4. Indien de opdrachtgever de in lid 3 schriftelijk overeengekomen opzegtermijn niet, of niet volledig in acht neemt, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief te voldoen dat hij verschuldigd zou zijn indien hij voornoemde opzegtermijn wel juist en/of volledig in acht had genomen.

Artikel 4:

Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een detacheringmedewerker

1.4.1. Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment tussentijds opzegbaar is met een detacheringmedewerker binnen 1800 werkuren na de aanvang van de terbeschikkingstelling van die detacheringmedewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan Jurgens – Partners 40 % van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf het moment van aangaan van voornoemde arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 1800 uur.

1.4.2. Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment niet tussentijds opzegbaar is rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat met de detacheringmedewerker, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan Jurgens – Partners 40 % van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd, met een minimum van 1800 uren.

1.4.3 Indien de opdrachtgever rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat binnen 12 maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van de detacheringmedewerker, is de opdrachtgever Jurgens – Partners een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 40 % van het opdrachtgevertarief over 1800 werkuren. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.

1.4.4. Indien de ter beschikking gestelde detacheringmedewerker een opleidingstraject via Jurgens – Partners heeft gevolgd en de opdrachtgever gaat rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aan zoals in de artikelen 1.4.1. tot en met 1.4.3 beschreven, is de opdrachtgever tevens de opleidingskosten verschuldigd.

1.4.5. Indien door tussenkomst van Jurgens – Partners een detacheringmedewerker aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die detacheringmedewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Jurgens – Partners een vergoeding verschuldigd als volgt.

Die vergoeding beloopt 40 % van het opdrachtgevertarief dat voor de betrokken detacheringmedewerker van toepassing zou zijn geweest, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over een periode van 1800 werkuur.

1.4.6. De in de voorgaande leden genoemde sommen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5:

Declaratieformulier

1.5.1. De controle van het aantal op het declaratieformulier vermelde, door de ter beschikking gestelde werknemer gewerkte uren dient door de opdrachtgever te geschieden. Een door of namens de opdrachtgever getekend declaratieformulier verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de daarop vermelde uren en eventuele kosten.

Artikel 6:

Honoraria en tarieven
1.6.1. Indien zich ten gevolge van CAO-afspraken of wijzigingen in de sfeer van sociale en/of fiscale wetgeving wijzigingen in de beloning van de werknemers voordoen is Jurgens – Partners te allen tijde – ook met terugwerkende kracht – gerechtigd de betreffende wijzigingen in het tarief door te berekenen.

1.6.2. Jurgens – Partners behoudt zich het recht voor, de van overheidswege en andere daartoe bevoegde instanties opgelegde verhogingen in de loonkostensfeer te allen tijde aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7:

Wettelijke voorschriften

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die Jurgens – Partners in strijd brengen met wettelijke voorschriften.

BIJZONDERE VOORWAARDEN Deel 2

Deel 2 van de Bijzondere voorwaarden is van toepassing op het verrichten van werving- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.

Artikel 1:
Definitie

1.1.1 Werving en selectie: het selecteren door Jurgens – Partners van geschikte medewerkers c.q. kandidaten voor het vervullen van een functie bij de opdrachtgever met het doel een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en (een van) de geselecteerde functionaris c.q. kandida(a)t(en) tot stand te brengen.

Artikel 2:
Aansprakelijkheid

2.2.1. Jurgens – Partners aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in weke vorm dan ook, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad van de door haar voor de opdrachtgever geselecteerde of onderzochte kandidaat of kandidaten. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt aansprakelijkheid van Jurgens – Partners jegens de opdrachtgever begrensd tot ten hoogste het bedrag van het overeengekomen of gedeclareerde honorarium.

Artikel 3:
Honoraria

2.3.1. De opdrachtgever is Jurgens – Partners voor de door zijn verrichte diensten honoraria verschuldigd zoals dit tussen hen is overeengekomen dan wel in elk geval 40 % van het voor de geworven kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke geldend opdrachtgevertarief over 1800 werkuren. Onder werkuren wordt verstaan de uren waarop de arbeid (normaal gesproken) wordt verricht dan wel zou worden verricht.

Artikel 4:
Overige kosten

2.4.1. Door derden aan Jurgens – Partners in rekening gebrachte kosten die uit het verrichten van de in de aanhef van deze Bijzondere voorwaarden genoemde werkzaamheden voortvloeien, zoals de kosten van advertenties en de vergoeding aan de kandidaat, zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5:
Aanvaarding

2.5.1. Door aanvaarding van de opdracht verbindt Jurgens – Partners zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten

Artikel 6:
Rechtstreekse arbeidsverhouding

2.6.1. Indien de opdrachtgever binnen 12 maanden nadat een kandidaat door Jurgens – Partners aan de opdrachtgever is voorgesteld en door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat, is die opdrachtgever aan Jurgens – Partners een vergoeding verschuldigd als volgt. De vergoeding beloopt 40 % van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de werknemer of sollicitant via Jurgens – Partners zou zijn aangenomen, over een periode van 1800 werkuren. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7:
Geheimhouding

2.7.1. Zowel Jurgens – Partners als opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens aangaande de opdrachten die als vertrouwelijk zijn aan te merken. In ieder geval zijn – tot nadere kennisgeving – als vertrouwelijk aan te merken de namen van potentiële kandidaten die door Jurgens – Partners aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

2.7.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die Jurgens – Partners in strijd brengen met wettelijke voorschriften.

BIJZONDERE VOORWAARDEN Deel 3

Deel 3 van de bijzondere voorwaarden is van toepassing op het verrichten van interim managementopdrachten door zelfstandige opdrachtnemers. Laatstgenoemden (hierna te noemen zelfstandigen) hebben van Jurgens – Partners opdracht gekregen tot het (doen) uitvoeren van interim managementopdrachten bij derden (hierna: de “derde partij”).

Artikel 1:

De zelfstandige

3.1.1 De zelfstandige is de (rechts-)persoon die de opdracht (doet) uitvoert(en). Voorafgaande aan het (doen) uitvoeren van de opdracht overlegt de zelfstandige aan Jurgens – Partners een geldige zelfstandigheidverklaring, alsmede een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien zich voorafgaande aan dan wel gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de zelfstandige en Jurgens – Partners wijzigingen voordoen in de status c.q. omstandigheid betreffende de zelfstandigheid van de zelfstandige, dienen deze door de zelfstandige, terstond schriftelijk aan Jurgens – Partners te worden doorgegeven.

Artikel 2:

Uitvoering van de overeenkomst

3.2.1 De zelfstandige staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en knowhow om de opdracht uit te voeren. De zelfstandige zal op initiatief van Jurgens – Partners worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de interim managementopdracht.
De zelfstandige zal ter uitvoering van de opdracht niet te handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen van de derde partij.

3.2.2 De zelfstandige zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan Jurgens – Partners en de derde partij rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3:

Verlenging en beëindiging

3.3.1 Indien de derde partij prijs stelt op verlenging van de met Jurgens – Partners gesloten overeenkomst, dan is de zelfstandige gehouden tot voortzetting van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. Deze verlenging dient een maand voor de beëindiging van de opdracht schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

3.3.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door een van de Partijen is vereist, doch kan tussentijds door Jurgens – Partners met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

3.3.3 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen indien:
1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
3. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en / of onroerende zaken dan wel andere soort goederen van de wederpartij;
4. zelfstandige handelt in strijd met het recht, de statuten van de derde partij, de besluiten en richtlijnen van de derde partij;
5. zelfstandige onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden, zoals gegevens ten aanzien van zijn hoedanigheid;
6. zelfstandige blijvend te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 4:

Vergoedingen

3.4.1 Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de zelfstandige te verrichten diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding.

3.4.2 De zelfstandige houdt voor de opdracht per maand conform het standaardmodel een verantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht en laat deze door de derde partij voor akkoord ondertekenen.

Artikel 5:

Aansprakelijkheid

3.5.1 De zelfstandige is jegens de derde partij en / of Jurgens – Partners aansprakelijk voor de door Jurgens – Partners en / of de derde partij geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de zelfstandige van de opdracht.

3.5.2 Jurgens – Partners is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege de zelfstandige tijdens of als gevolg van de ten behoeve van Jurgens – Partners door de zelfstandige verrichte werkzaamheden.

3.5.3 De zelfstandige sluit ten behoeve van zichzelf en voor degene die de zelfstandige inschakelt ter uitvoering van de opdracht een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering af (daaronder begrepen een beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van de zelfstandige ter uitvoering van de opdracht.

Artikel 6:

Geheimhouding en non-concurrentie

3.6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van de zelfstandige en de derde partij en de daarmee gelieerde onderneming en vertrouwelijke informatie verstrekt door Jurgens – Partners. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.6.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

3.6.3 De zelfstandige verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst zo mede gedurende een periode van een jaar na het einde van de overeenkomst geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd aan te (doen) gaan met de derde partij, zijn rechtsopvolgers of de daarmee gelieerde onderneming(en).

Artikel 7:

Boete

3.7 Bij overtreding door zelfstandige van het bepaalde in artikel 6 verbeurt zelfstandige jegens Jurgens – Partners een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging en verrekening vatbare boete van € 25.000,– per overtreding vermeerderd met € 2.000, — per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Jurgens – Partners volledige schadevergoeding te vorderen en / of tot beëindiging van de overeenkomst te gaan.

Artikel 8:

Slotbepalingen

3.8 Van deze bijzondere voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In geval van tegenspraak tussen de inhoud van de schriftelijk overeenkomst en deze bijzondere voorwaarden, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN deel 4

Deel 4 van de bijzondere voorwaarden is van toepassing op het verrichten van interim managementopdrachten door opdrachtnemers. Laatstgenoemden (hierna te noemen opdrachtnemers) hebben van Jurgens – Partners opdracht gekregen tot het doen uitvoeren van interim managementopdrachten bij derden (hierna: de “derde partij”).

Artikel 1:

De opdrachtnemer

4.1.1 De opdrachtnemer is de rechtspersoon die de opdracht doet uitvoeren.Voorafgaande aan het (doen) uitvoeren van de opdracht overlegt de opdrachtnemer aan Jurgens – Partners een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien zich voorafgaande aan dan wel gedurende de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en/of de medewerker van de opdrachtnemer wijzigingen voordoen in de status cq positie met betrekking tot afdrachten van belastingen en sociale premies, dienen deze, door opdrachtnemer, terstond aan Jurgens – Partners te worden doorgegeven.

Artikel 2:
Uitvoering van de overeenkomst
4.2.1. De opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van de capaciteiten, deskundigheid en knowhow van zijn medewerkers om de opdracht uit te voeren. De medewerker(s) van opdrachtnemer zal (zullen) op initiatief van Jurgens – Partners worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de interim managementopdracht.
De opdrachtnemer zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen van de derde partij.

4.2.2 De opdrachtnemer zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan Jurgens – Partners en de derde partij rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3:

Verlenging en beëindiging

4.3.1 Indien de derde partij prijs stelt op verlenging van de met Jurgens – Partners gesloten overeenkomst, dan is de opdrachtnemer gehouden tot voortzetting van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. Deze verlenging dient een maand voor de beëindiging van de opdracht schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

4.3.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door een van de Partijen is vereist, doch kan tussentijds door Jurgens – Partners met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

4.3.3. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen indien:
7. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
8. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
9. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en / of onroerende zaken dan wel andere soort goederen van de wederpartij;
10. opdrachtnemer handelt in strijd met het recht, de statuten van de derde partij, de besluiten en richtlijnen van de derde partij;
11. opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden;
12. opdrachtnemer blijvend te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 4:

Vergoedingen

4.4.1 Terzake van de uit hoofde van de opdracht door de opdrachtnemer te verrichten diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding.

4.4.2 De opdrachtnemer houdt voor de opdracht per maand conform het standaardmodel een verantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht en laat deze door de derde partij voor akkoord ondertekenen

Artikel 5:

Aansprakelijkheid

4.5.1. De opdrachtnemer is jegens de derde partij en / of Jurgens – Partners aansprakelijk voor de door Jurgens – Partners en / of de derde partij geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de opdrachtnemer van de opdracht.

4.5.2 Jurgens – Partners is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege de opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de ten behoeve van Jurgens – Partners door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

4.5.3. De opdrachtnemer sluit ten behoeve van zichzelf en voor degene die de opdrachtnemer inschakelt ter uitvoering van de opdracht een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering af (daaronder begrepen een beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht.

Artikel 6:

Geheimhouding en non-concurrentie

4.6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van de opdrachtnemer en de derde partij en de daarmee gelieerde onderneming en vertrouwelijke informatie verstrekt door Jurgens – Partners. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

4.6.3 De opdrachtnemer verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst zo mede gedurende een periode van een jaar na het einde van de overeenkomst geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd aan te (doen) gaan met de derde partij, zijn rechtsopvolgers of de daarmee gelieerde onderneming(en).

Artikel 7:

Boete

4.7.1 Bij overtreding door opdrachtnemer van het bepaalde in artikel 6 verbeurt opdrachtnemer jegens Jurgens – Partners een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging en verrekening vatbare boete van € 25.000,– per overtreding vermeerderd met € 2.000,– per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Jurgens – Partners volledige schadevergoeding te vorderen en / of tot beëindiging van de overeenkomst te gaan.

Artikel 8:

Slotbepalingen

4.8 Van deze bijzondere voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. In geval van tegenspraak tussen de inhoud van de schriftelijk overeenkomst en deze bijzondere voorwaarden, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

  • Over ons

    Jurgens-Partners staat bekend om integriteit, commitment, oog voor detail, een professionele benadering en persoonlijke touch. Met beide benen op de grond! Wij hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken, gaan met zorg om met gegevens van onze opdrachtgevers en zijn transparant in onze communicatie. Read more…

  • Executive search

    Jurgens-Partners beschikt over een uitgebreid netwerk, met de (juiste) keuze bepaald u de toekomst van uw organisatie. Een verkeerde keuze heeft onherroepelijk gevolgen. Niet alleen financieel, maar ook voor uw interne organisatie en de reputatie van uw bedrijf ... Read more…

  • Interim management

    In elke onderneming zijn er periodes waarin de bestaande functionele invulling niet meer voldoet: een omslag die op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd, een ingrijpende herstructurering, dreigende insolventie of de behoefte om onverwachte vacatures in te vullen. Read more…